LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Prosjekter

Samspill mellom offentlige etater og frivillighet i søk- og redningstjenesten (fase 1)

Prosjekt nr: 10023.14
Tidsplan: 2014 - 2015

De frivillige organisasjonene anses som en viktig bærebjelke i arbeidet med å opprettholde beredskapen i Norge, og det offentlige er avhengig av de frivilliges innsats for å sikre innbyggerne når hendelser truer. Det er særlig innenfor redningstjenesten at de frivillige organisasjonene opererer hyppig og har et høyt aktivitetsnivå, og det er derfor behov for mer kunnskap om frivilliges rolle på dette området. I dette prosjektet retter vi et spesielt fokus mot de frivilliges rolle, omfanget av frivilliges bidrag og samarbeid og samspill mellom politi og frivillige organisasjoner i søk og redning.

Vi stiller følgende spørsmål:

  • I hvilket omfang og hvordan brukes frivillige?
  • Hvilke organisasjoner benyttes oftest?
  • Hvordan fungerer koordineringen og samspillet mellom frivillige organisasjoner, politi og hovedredningssentral?

Prosjektet har en kvalitativ design.  Vi gjennomfører intervjuer med representanter for politi og frivillige organisasjoner organisert under paraplyorganisasjonen FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum) i Oslo og Hordaland politidistrikt.