LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Prosjekter

Betydningen av trossamfunn som forebyggingsarena

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Tidsplan: 2016 - 2017
Oppdragsgiver:
Kulturdepartementet

Norsk offentlighet har den siste tiden vært preget av debatter rundt islamsk radikalisering, ekstremisme og terrortrusler. Fra internasjonal forskning vet vi at trossamfunn kan bidra til både å forebygge og fremme radikalisering. I dette prosjektet ser forskerne på sivilsamfunnets rolle i forebyggingsarbeid, med spesielt fokus på trossamfunn og hvordan disse samhandler med myndighetene og det øvrige sivilsamfunnet.

Målet med prosjektet er å generere kunnskap om hvilken rolle det lokale sivilsamfunnet generelt, og trossamfunn spesielt, har og kan ha i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi spør:

  • Hvordan kan moskeer og tilstøtende foreninger bidra til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme?
  • Hvordan er trossamfunnenes forebyggingsrolle betinget av samspill med det lokalsamfunnet de inngår i?
  • Hvordan fungerer trossamfunnene som kontaktpunkter for myndighetene i forebyggingsarbeid?

Spørsmålene vil bli belyst gjennom casestudier av trossamfunn og det lokale sivilsamfunnet i tre kommuner som har utfordringer knyttet til radikalisering.