LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Publikasjoner

Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner

En empirisk kartlegging


Ingen tilhørighet 2010:004 Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner

ISBN print: 978-82-7763-337-4
ISBN internett: 978-82-7763-338-1
Antall sider: 76

Kjøp trykket versjon
Last ned pdf

Prosjektkobling:

StyringsvirkemidlerEmneord

Frivillige organisasjoner
Frivillighet
Fordeling


Rapporten rommer en kartlegging og en analyse av statlige tilskudd som frivillige organisasjoner kan søke støtte fra. Slike tilskudd inngår i tilskuddsregimer; økonomiske midler, regler og institusjonelle rammer for inngang, fordeling og kontroll av disse, samt oppfatninger av tilskuddets formål og nytte. Rapporten beskriver slike regimer.

Rapporten omfatter 81 tilskuddsordninger på statsbudsjettet for 2009 som beløp seg til ca. 4,7 mrd. kr. Kul-tur- og Miljøverndepartementet sto for rundt halvparten av tilskuddsordningene, tre departement var helt uten. Med noen unntak var tilskuddene rettet inn mot å styrke bestemte aktiviteter på tilskuddsyterens forvaltningsområde. Blant unntakene finner vi ca. 1,1 mrd. kr. øremerket infrastruktur for sivile (og andre) aktiviteter.

54 tilskudd på til sammen ca. 2,7 mrd. kr. var eksklusivt forbeholdt sivile aktører. Ca. 1,6 mrd. av disse var formet som grunnstøtte, dvs. tilskudd til drift og interne formål. For de øvrige midlene konkurrerte organisasjoner med kommuner, private aktører og andre om å få gjennomføre bestemte aktiviteter.

Inngangskriterier angir vilkårene for å falle inn under en ordning, mens fordelingskriterier styrer størrelsen på tildelt beløp. Mellom ulike departement og tilskudd var det store variasjoner i måten ordningene var utformet på. I noen tilfeller (som i idretten) kontrollerte mottakerne selv hvem som skulle falle inn under ordningen. Ca. 3 mrd av fordelte midler skjedde ut fra forhåndsbestemte, mekaniske kriterier, uten bruk av skjønn.

Departement trekker inn ulike instanser for å fordele midler. Ofte skjer dette i underliggende etat eller på fylkesnivå. Rapporten inneholder detaljert beskrivelse av fire case der organisasjonenes paraplyledd er trukket inn i fordelingen.