LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Publikasjoner

Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo - barrierer, frafall og endringer over tidGuro Ødegård (NOVA), Anders Bakken, Åse Strandbu (NIH)

2016:7 Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo - barrierer, frafall og endringer over tid
Serie: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

ISBN print: 978-82-7763-523-1
ISBN internett: 978-82-7763-524-8
Antall sider: 111

Kjøp trykket versjon
Last ned pdf

Prosjektkobling:

Minoritetsjenters idrettsdeltakelseEmneord

Ungdom
Idrett
Trening
Sosial ulikhet
Minoritetsungdom
Fritid
Endring


Denne rapporten gir en oversikt over hvor mange Osloungdommer i alderen 13–19 år som deltar i organisert idrett og som driver med ulike treningsaktiviteter. Foruten å rette et særskilt fokus på minoritetsjenters deltagelsesmønster, ser vi på ungdoms motiver for å drive med fysisk aktivitet og hvordan deltakelsesmønster har endret seg over tid.

Studien viser at idrett og trening utgjør en sentral fritidsaktivitet for svært mange. I løpet av de siste 20 årene har det samlet sett vært en liten økning i andelen ungdommer som deltar i idrett, men denne økningen gjelder kun ungdom med norskfødte foreldre – ikke unge med to utenlandskfødte foreldre (minoritetsungdom). For minoritetsgutter har det vært en nedgang i deltakelse, mens andelen minoritetsjenter som deltar i idretten har vært konstant lav over tid.

Rapporten retter søkelyset mot både individuelle, kontekstuelle og subjektive betingelser for deltakelse, og diskuterer ulike drivere og barrierer for unges idretts- og treningsdeltakelse. Analysene bygger på ungdataundersøkelsene Ung i Oslo 2015, 2006 og 1996.

Rapporten er et samarbeid mellom Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor , forskningsinstituttet NOVA/HiOA og Norges Idrettshøgskole .

Relaterte publikasjoner

Sammendrag: Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo–barrierer, frafall og endringer over tid